کنسرسیوم کالیفرنیا مرکز منطقۀ ای منتخب USCIS و ارائۀ دهندۀ سرمایۀ گذاری احراز شرایط EB-5 در صنایع کشاورزی، تولید و شراب سازی می باشد. کسب مجوز برای کنسرسیوم کالیفرنیا در سال 2002، در زمان خود، نخستین مجوز ظرف پنج سال گذشتۀ بود. امروزۀ کنسرسیوم کالیفرنیا دارای سابقۀ کاملاً موفقیت آمیز در کسب تأییدیۀ های تقاضای I-526 و I-829 می باشد.

California Consortium Project Portfolio