طرح بادام

نخستین طرح احراز شرایط EB5 با حمایت کنسرسیوم کالیفرنیا مربوط به توسعۀ باغستان بادام در محدودۀ مرکز منطقه ای – منطقۀ San Joaquin Valley کالیفرنیا می شد. اکنون این کنسرسیوم، به نمایندگی سرمایه گذاران EB5 خود، مدیریت بیش از 3000 آکر باغستان را بر عهده دارد. کسب و کارهای سرمایه گذار مهاجر مسئول بهره وری از زمین شامل مراحل کشت، نصب سیستم آبیاری، و هزینۀ نگهداری و برداشت سالانه می باشد.