طرح انگور

دومین طرح سرمایه گذاری احراز شرایط EB5 با حمایت کنسرسیوم کالیفرنیا توسعه و آبادی 640 آکر تاکستان در کانتی Fresno بود. کسب و کارهای سرمایه گذار مهاجر مسئول بهره وری از زمین شامل مراحل کشت، نصب سیستم شبکه ای تا هزینۀ نگهداری و برداشت سالانه می باشد.