فاز I و II تولید

همزمان با پیگیری طرح های کشاورزی کنسرسیوم کالیفرنیا، مرکز منطقه ای حیطۀ فعالیت طرح های احراز صلاحیت EB5 خود را گسترش داد تا سرمایه گذاری ها در بخش تولید را نیز در بر بگیرد. اعضای سرمایه گذار از تجربۀ وسیع تیم اجرایی در زمینۀ صنعت و نیز شبکۀ دیرینۀ توزیع و تقاضای جهانی برای تولیدات شرکت بهره مند می شوند.